آشنایی با اسناد راهبردی قرآنی برای برنامه ریزی و اجرای نظام مند

فعالیت های موسسات قرآنی و مراکز فرهنگی کشور!