نمایش 1–12 از 25 نتیجه

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم کل قرآن کریم

۴۹۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم یک جزء قرآن کریم

۳۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت سوره انعام

۲۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

مراسم ترحیم

۸۹۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم هر هزار صلوات

۲۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک روز نماز قضای واجب استیجاری

۲۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک ماه نمازقضای واجب استیجاری

۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

یک ماه روزه قضا

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت آیت الکرسی

۱۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره یس

۲۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره نمل،شعرا،قصص

۴۹,۰۰۰ تومان