نمایش 1–12 از 25 نتیجه

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم کل قرآن کریم

۷۹۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم یک جزء قرآن کریم

۵۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت سوره انعام

۶۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

مراسم ترحیم

۸۹۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم هر هزار صلوات

۴۵,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک روز نماز قضای واجب استیجاری

۹۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک ماه نمازقضای واجب استیجاری

۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

یک ماه روزه قضا

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت آیت الکرسی

۲۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره یس

۳۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره نمل،شعرا،قصص

۹۹,۰۰۰ تومان