ختم قرائت آیت الکرسی

۲۹,۰۰۰ تومان

مشخصات ختم آیت الکرسی:

تعداد : یک ختم آیت الکرسی

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

تعداد شرکت کنندگان : 1 نفر

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس و…

نحوه ختم: بصورت غیر حضوری 

زمان : زمان مشخص باید حداقل یک هفته زودتر اعلام شود.

نفرات شرکت کننده: قاریان قرآن مورد تایید موسسه