اهداف منشور قرآنی کشور

 اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی در ماده یک منشور آمده است. این اهداف مشتمل بر ۸ بند در قالب اهداف کیفی و با توجه به سه رویکرد اساسی زیر تنظیم شده است:
رویکرد اول: فرهنگ سازی قرآنی
تعالی نگرش جامعه نسبت به قرآن مجید و تجلی فرهنگ حیات بخش قرآن در بستر فرهنگ عمومی جامعه مهم‌ترین نشانه توسعه فرهنگ قرآنی و تحقق تربیت قرآنی در گرو آن است. بر این اساس، محورهای تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن، تعمیم و ارتقای دانش و معرفت قرآنی، انس با قرآن و معارف آن در جامعه و ترویج قرآن و آموزه های آن در عرصه‌های مختلف فرهنگ عمومی به عنوان لوازم تعالی‌بخش نگرش جامعه نسبت به قرآن مجید و تمهید تحقق تربیت قرآنی جامعه، در بندهای دو، سه، چهار، شش، هفت و هشت اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی ذکر شده است.
رویکرد دوم: نظام‌سازی قرآنی
تحقق فرهنگ قرآنی در جامعه مستلزم اصلاح و انطباق نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و خرده‌نظام‌های آن با مبانی قرآنی است؛ چرا که در غیر این صورت این نظام ها تأثیر طبیعی فرهنگ سازی ناشی از آموزش عمومی و تبلیغ و ترویج قرآنی را تحت-الشعاع قرار خواهد داد. اگرچه موضوع نظام سازی قرآنی امری پیچیده و نیازمند مقدمات فراوانی است که دستیابی به آن را در کوتاه‌مدت مقدور نمی‌سازد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که باید حرکت به سمت آن را با اهتمام جدی آغاز کرد. در غیر این صورت، چه بسا نظام‌های موجود نه‌تنها کمکی برای توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه نباشد که به عنوان موانع اساسی در این مسیر نیز عمل کند. در همین راستا، «تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور» در بند پنجم اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی بیان شده است.
رویکرد سوم: هماهنگ سازی امور قرآنی (ساماندهی فعالیت های قرآنی کشور)
توسعه فعالیت‌های قرآنی در عرصه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ترویجی، مقدمه ضروری و مسیر اساسی توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه است. سابقه مطالعاتی حاکی از آن است که در گذشته بخش های متعدد دولتی، عمومی و مردمی دست اندرکار فعالیت های قرآنی در عرصه داخلی و خارجی ـ که ظرفیت عظیمی از امکانات مادی و انسانی را دارند ـ دچار نوعی بی سامانی، از هم گسیختگی و ناهماهنگی در این فعالیت ها بوده اند. به نحوی که در عین خلأ تصدی مسئولیت در بسیاری از حوزه های ضروری، تداخل تصدی و مسئولیت ها در برخی حوزه ها منجر به فرسایش و ایجاد کندی و حتی وقفه در فعالیت های قرآنی بخش های مختلف شده است. ضمن آن که فعالیت های انجام‌شده فاقد برنامه ریزی و نظارت راهبردی بوده است؛ لذا در مسیر تبدیل آن به جریانی خلاق و تحول-آفرین در جهت توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه چالش های جدی وجود دارد. براین اساس، «ایجاد هماهنگی بین دستگاه های دولتی، مؤسسات و گروه های فعال غیردولتی در جهت هم‌افزایی و ارتقای فعالیت های قرآنی در سطح ملی و بین المللی» به عنوان اولین هدف در اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی آمده است.