نمایش 1–12 از 38 نتیجه

Uncategorized

تست

تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم کل قرآن کریم

300,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم یک جزء قرآن کریم

19,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت سوره انعام

19,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم هر هزار صلوات

9,500 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک روز نماز استیجاری

12,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک ماه نماز استیجاری

360,000 تومان
45,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

یک ماه روزه قضا

1,450,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت آیت الکرسی

9,000 تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره یس

19,000 تومان

سامانه وقف و نذر تسنیم

نذر اهداء کتاب