نمایش 1–12 از 36 نتیجه

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم کل قرآن کریم

۵۹۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم یک جزء قرآن کریم

۳۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت سوره انعام

۴۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

مراسم ترحیم

۸۹۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم هر هزار صلوات

۳۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک روز نماز قضای واجب استیجاری

۴۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

قرائت یک ماه نمازقضای واجب استیجاری

۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

یک ماه روزه قضا

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت آیت الکرسی

۱۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره یس

۳۹,۰۰۰ تومان

سفارش ختم قرآن و ختم صلوات

ختم قرائت سوره نمل،شعرا،قصص

۹۹,۰۰۰ تومان