برگزاری ختم جمعی جزء قرآن

199,000 تومان

مشخصات ختم:

تعداد : یک جزء قرآن کریم

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

تعداد شرکت کنندگان : 10نفر (مجازی)

مکان  : منزل، مسجد، هیات، اماکن مقدس و…

نحوه ختم: طی یک مراسم انجام می شود