ختم هر هزار صلوات

۴۵,۰۰۰ تومان

مشخصات ختم:

تعداد : 1000 صلوات

نیابت: شما نیابت خود را مشخص می کنید

تعداد شرکت کنندگان : 1 نفر 

مکان  : در هر مکانی امکان قرائت وجود دارد

نحوه ختم: به افراد قرائت کننده سفارش داده می شود

زمان : زمان مشخص باید حداقل یک هفته زودتر اعلام شود.

نفرات شرکت کننده: قاریان